Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

ZGŁOSZENIE BUDOWY DOMU

W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, inwestor chcąc rozpocząć jej budowę musi posiadać ważną decyzję o pozwoleniu na budowę. Art. 29 ustawy o Prawie budowanym wymienia rodzaje budów oraz innych robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Ponadto, inwestor zamiast dokonania zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestycje, które można zarówno zgłosić jak i wystąpić o pozwolenie na budowę:

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, czy nadbudowa wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dla których wymagany jest projekt, przy czym obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, czy terenie na którym inwestycja została zaprojektowana.

2. Budowa wolnostojących i parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan czy dla przydomowych ganków, werand, oranżerii, ogrodów zimowych, których powierzchnia zabudowy wynosi do 35m2, w tym należy podkreślić iż łączna liczba poszczególnych obiektów na działce nie może przekroczyć jednego na każde 500m2 działki.

3. Budowa parterowych, wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej, czyli budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35m2 i ich łączna liczba na działce wynosi jeden, na każde 500m2 działki;

4. Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50m2, gdzie łączna liczba wiat nie przekracza jednej na każde 1000m2 działki, przy czym wiaty sytuowane będą na działce gdzie już zlokalizowany jest budynek mieszkalny lub działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.

5. Budowa szczelnych szamb o pojemności do 10m3.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7.5m3 na dobę.

7. Budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jak również zatok parkingowych dla tych dróg.

8. Budowa tymczasowych i niezwiązanych na trwale z gruntem obiektów budowlanych, które przewidziane są do przeniesienia w terminie do 120 dni od zgłoszenia w inne miejsce lub przeznaczonych do rozbiórki.

9. Budowa i instalacji dla zbiorników na gaz płynny z jednym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania w gaz budynku jednorodzinnego.

10. Budowa kortów tenisowych, czy bieżni służących rekreacji

11. Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50m2.

12. Przebudowa wyżej wymienionych obiektów.

13. Remont obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę.

14. Budowa przyłączy do budynku: energetycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego, gazowego, telekomunikacyjnego, cieplnego o ile nie podlegają budowie w trybie art. 29a ustawy o Prawie Budowlanym.

15. Budowa ogrodzeń wyższych niż 2.2m.

16. Docieplanie budynków wyższych niż 12m, ale o wysokości nie więcej niż 25m.

17. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Inwestycje dla których wymagane jest pozwolenie na budowę:

1. Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

2. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla których obszar oddziaływania wychodzi poza teren inwestycji, czyli nie mieści się w całości na działce lub działkach, gdzie zostały zaprojektowane.

3. Budowa budynków gospodarczych, garaży, altan czy domków rekreacyjnych letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35m2.

4. Budowa całorocznych domków letniskowych, bez względu na powierzchnie zabudowy.

5. Budowa wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 50m2.

6. Budowa basenów przydomowych lub oczek wodnych o powierzchni powyżej 50m2 oraz bez względu na powierzchnię dla tych elementów budowanych poza terenem zabudowanej działki.

7. Budowa budynków usługowych, wielorodzinnych.

8. Przebudowa wyżej wymienionych obiektów.

9. Remont lub przebudowa dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub zlokalizowanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 

https://www.biznes.gov.pl

www.mgprojekt.com.pl

 

Dodaj komentarz